PLIGT- OG NYTTEETIK

generalpicks-80
Inden for etikken står Immanuel Kant (1724-1804) og Jeremy Bentham (1748-1832) som hinandens absolutte modpoler. Kants pligtetik definerer menneskets frihed som autonomi – eller evnen til at bruge vores fornuft og følge selvvalgte handlingslove – hvorved vi kan sætte os ud over drifter og determinisme. Som fornuftsvæsener kan vi indse fornuften i moralloven og at det derfor er vores pligt at følge dens bud. Disse konkretiseres i et ”kategorisk imperativ”, der i to væsentlige formuleringer lyder således:

 
 
 • Handl således, at du kan ville, at maximen for din handling altid kan gælde som princip for en almengyldig lov.
 • Handl således, at menneskeligheden i din egen person såvel som i enhver anden person aldrig kun behandles som middel, men altid tillige som mål.

 

Hvor Kants pligtetik således fokuserer på viljen bag handlingen som det eneste relevante i forhold til, om handlingen er etisk korrekt eller ej, har Benthams utilitarisme udelukkende fokus på konsekvenserne. En formulering af nytteprincippet, som ligger bag Benthams etik, siger, at den handling som er mest etisk korrekt, er den der giver størst mulig lykke for flest mulige mennesker. Lykke kan enten betegnes ved tilstedeværelse af lyst eller ved fraværet af smerte. Ifølge Bentham kan man foretage beregninger i forhold til den enkelte persons lyst eller smerte ved at kigge på disse forhold:

 
 
 • Intensitet
 • Varighed
 • Sikkerhed eller usikkerhed
 • Nærhed eller fjernhed
 • Omfang

 

Når den samlede mængde af lyst overstiger den samlede mængde af smerte er der tale om en etisk korrekt handling.
 

generalpicks-2
Opgave:

 • Vil drab/folkedrab potentielt kunne retfærdiggøres på grundlag af hhv. pligt- eller nytteetik? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvis medlemmer af din familie var kommunister, og du blev opsøgt af bødler, der ville dræbe dem, måtte du så lyve om, hvor de befandt sig ifølge hhv. Kant og Bentham?
 • Det Indonesiske ord for gangster kommer af det engelske ”free men” – en betegnelse bødlerne med stolthed bruger til at omtale sig selv. Hvordan kan deres handlinger beskrives med Kants etik? Er de udtryk for frihed? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan kan produktionen af filmen The Act of Killing beskrives med Kants etik? Overholdes det kategoriske imperativ? Inddrag såvel Anwar Congo som hans nabo og diverse børn og unge, og det de udsættes for i forbindelse med filmen.
 • Foretag en utilitaristisk kalkule af hhv. Anwar Congos forbrydelser og produktionen af The Act of Killing.
 • Diskutér på baggrund af ovenstående produktionen af The Act of Killing i etisk perspektiv. Inddrag gerne pointer fra artiklen “Læserne spørger: Joshua Oppenheimer”. Læs artiklen her.

 

 

Af Jakob Kowalski, filosofilærer på Odense Katedralskole